Oduu

Sudaan Kibbaatti Waliitti bu’iinsa uumameen namoonni 48 ajjeefaman.

OMN:Oduu Adol.03,2016 Sudaanii Kibbaatti wolitti bu’iinsa gosoota Dinka fi Fertit jiddutti dhalateen namoonni 48 oli yooajjeefamanu, kumni 120 qe’eefi qabeenna isaaniirraa akka baqatan Aljazeera’n gabaaseera.

DhaabbanniMootummoota Gamtoomanii loltoota nageya eegsisan hedduu iddoo walwaraansi uummataa itti

dhalatetti akka erge gabaasni kun himeera.

Torbaanuma kana walitti bu’iinsi gosoota Dinkaafi Fertit kun iddoo Wau jedhamutti dhalachuun

namoota 48 oli lubbuu yoo galaafatu, uummanni kuma 120 olii qe’ee isaaniirraa baqachuun akka

godaanan gabaasi Aljazeera kun mudhiseera. Akka gabaasni Aljazeeraa kun addeessutti, gareen

dargaaggoota gosa Dinka, halleellaa tasaa gosa Fertit irratti raawwachuun, namoota hedduu lubbuun

galaafatameefi, kumaa dhibboota qe’ee isaanirraa buqqaafamaniif sababa ta’uun himannaafi komiin

irratti dhihaata jira jedhameera.

Aljazeeraan jiraattoota naannoo wabeeffachuun akka gabaaseetti, walitti bu’iinsi kun kan gosaa haa

ta’uu malee, loltoota mootummaa gabaajee Afaan Iigilizii SPLA-South Sudan People Liberation Army-

Waraana Adda Bilisa Baasaa uummata Sudaanii Kibbaa tiifi gosa Fertit jiddutti Waxxabajjii 24, 2016,

walitti bu’iinsi guddaan akka dhalatee ture himameera. Akka gabaasni kun jedhetti, Loltoonni

mootummaa Sudaanii Kibbaa harki guddaan dhalattoota gosa Dinka waan ta’aniifi, walitti bu’insi

loltoota mootummaa Sudaanii Kibbaatiifi gosa Fertit kun, walitta bu’iinsa gosoota Dinka fi Fertit fi

sababa guddaa ta’eera.

Mootummoota gamtoomanitti, dubbii himaan Ergama Nageya Sudaanii Kibbaa Kabachisiisuu Shantal

Persuad Aljazeeratti akka himetti, naannoo wal-woraansi kun itti adeemsifamaa jiru hundumaa dhaqanii

ilaalu dadhabaneeran. Qeessiin ykn Lubni bataskaana Kaderilaalii Maariyaamii jedhamu tokko akka

himetti, bataskaanni isaanii namoota 13 akka awwale himeera. Namoota Awaalaman keessa daa’imni

waggaa sadiille akka keessatti argamtu lubni kun addeesseera.

Lubni bataskaana Maariyaam Abbaa Natale jedhamu akka Aljazeera tti himetti, “dargaggoonni gosa

Dinkaa gariin isaanii kan uffata loltuu uffataneeranu, gariin isaanii ammoo uffata siivilii yookiin

uummata nageyaa uffachuun qawwee, eboofi goraadee qabachuun gara magaalaa seenanii namoota

hedduu fixane. Reeffi namoota magaalaa keessatti heddumminnaan muldhata. Dargaggeeyyiin gosa

Dinka qabeenna uummataa saamaa turan. Biyya keessa waan seerri jiru hin fakkaatu. Uummanni Kaaba

magaalaa Wau gadi dhiisuun gara Kibbaatti baqateera. Wau garri kaaba isii onaa-namni keessa hin jiru.”

Jechuun Lubni bataskaana Maariyaamii Abbaa Nataaleen Aljazeeratti himeera.

Gabaasni kun dabaluun akka jedhetti, Bataskaanni Maariyamii nomoota kuma kudhan woraanni qe’ee

isaanii irraa basse qubachiisee akka jiruufi, namoonni kumni kudhaa lama ammoo gara mooraa Loltoota

Mootummoota gamtoomanii ergama negeya Sudaanii Kibbaa egaatti akka baqatanii jiran himameera.

Daani’eel Bariisoo Areeriitin.

Latest News

To Top