Oduu

Magaalaa Riyaaditti dhalattooni Oromoo 120 hidhaman.

Oduu OMN
(Baqatoota, Sawud Arabiyaa, Waxabajj 14,2017) –
Dhalattoonni Oromoo magaalaalee Makkaa fi Riyaad keessa jiraatan rakkoo fi roorroo saaxilamuu dubbatan Magaalaa Riyaad qofa keessaa tibba kana dhalattooni Oromoo 120 hidhamaniiru.
(Usmaan Ukkumee)

Suud Arabiyaan lammiileen biyyoota biroo hayyama jireenyaa biyyattii keessa jiraataniin hin qabne baatiilee sadiin keessatti biyyattii gadi dhiisanii bahuu qabu erga jedhanii guyyoota 15 qofatu hafe.
Guyyaan jedhame osoo hin xumuramin ukkaamsuu, hidhuu fi saamicha qabeenyaa geggeessuun haalaan hammaateera.
Dhalattoonni Oromoo magaalaalee Makkaa fi Riyaad keessa jiraatan rakkoo fi roorroo isaanirratti fuulleffatee jiru kanaaf gar-malee yaaddayaa jiran.

Haaluma kanaan magaalaa Riyaad keessaa dhalattoonni Oromoo jaha kaleessa galgala humnoota tikaa biyyattiin ukkamfamanii achi buuteen isaanii wallaalameera.
Baqqattoota Oromoo magaalaa Riyaad jiraatan keessaa nama tokko dubbifnee akka jedhanitti hidhaa fi saamichi itti fufee jira.
Magaalaa Riyaad irraa gara baadiyaa naannawa Karjii jedhamutti mana hidhaa guddicha dhiheenna ijaarame qofa keessa namoonni baayyeen hidhamniiru.
Torbaanuma kana qofa dhalatoonni Oromoo 120 qabamanii mana hidhaa san keessatti dararamaa jiran.
Manni hidhaa haalaan dhiphaa fi oowwaa waan ta’eef hidhamtoonni kunniin dhukkubsatanii miidhamaa jiraachuu dubbatan.
Kaleessa galgalas namoonni jaha qabamanii haga ammaatti bakki isaan jiran hin beekkamu jedhan.
Ukkamfamuu hiriyyoota isaanii kana ilaalchisuun gara ‘’Embassy Ethiopia’’magaalaawwan Riyaad fi Jidda jiranitti bilbilanii gabaasanis fala dhabuu himan.
Magaalaa Riyaad qofa keessaa ji’a darbe irraa eegalee haga ammaatti baayyinni dhalattoota Oromoo 300 gahan qabamanii hidhamuu nutti himan.
Namoonni kunniin gara biyya isaanitti deebi’uufis caarraa hin arganne.
Mana hidhaa keessatti dhukkuboota gara garaatiif yoo saaxilaman, tajaajila waldhaansaallee dhabaniiru.
Hidhamtoota kana deemnee gaafachuuf ammoo nutis itti nu dabalu. Rakkoolee kana gara ‘’Embassy Ethiopia’’tti irra deddeebinee iyyannus fala dhabneerra jedhan.
Kun kanaan osoo jiru akka laakkofsa biyyattiitti baatii Waxabajjii kanarraa eegalee, dabalataan balaliin xiyyara Itiyoophiyaa ramadamuun gara Suud Arabiyatti deddebi’uun lammiilee isaanii gara biyyatti deebisuuf beeksifamee ture.
Garuu haga ammaatti wanti hujii irra oole hin jiru. Akka sababaatti dhihaataa kan jiru xiyyaroota dabalataa gamisitti bobbaasuun dura gama mootummaa Suud Arabiyaatiin hayyamni argame hin jiru kan jedhuudha.
Ka ta’es ta’uu lammiileen Itiyoophiyaa haala rakkisaa keessatti argamu.
Dhumarratti akka namni kun jedhanitti gara biyya keenyatti deebi’uuf dhiibbaa fi roorroon mootummaa Wayyaanee haalaan jabaatee jira.
Biyya Suud Arabiyaa keessa jiraachuuf ammoo hidhamiinsaa fi saamichi qabeenyaa itti fufeera jedhan.
Haaluma wal fakkaatuun dhalattoonni Oromoo magaalaa Makkaa keessa jiraatanis osoo labsiin mootummaa Suud Arabiyaan baase hin xumuramin, gara biyya isaanitti deebi’uuf yaalii taasisaa jiran.
Waajjira qonsilaa Imbaasii Itiyoophiyaa deemanii viizaa dhawachuuf ba’ii hedduu gaafatamaaru.
Sanumas ta’ee qaamni nama keessummeessu waan dhabameef aduu keessatti baatii Ramadaanaa kanaan rakkataarra jedhan.

Image result for saudi arabia

Latest News

To Top