Oduu

Qeellam Wallaggaatti Manni qorchaa tokko Gibira qarshii 75,000 akka kafalu itti murta’e.

Qeellam Wallagaa, Oromiyaa, Ado. 11, 2017) – Daldaltoonni Godina Qeellam Wallaggaa mootummaan gibira humnaa olii nutti dabaleera jechuun komii dhiheeffatan.
(Mohaammad Fantaallee)
Image result for shambu city
 Mootummaan Itiyoophiyaa erga sochiin guutuu biyyattii keessatti geggeeffamaa tureetii kaasee karaa diinagdeetin hedduu dadhabaa dhufuun ifa gala.
Garuu kufaatii mallaqaa kanarraa bayyanachuuf jecha tibba kana guutuu biyyattii keessatti gibira ol kaasun daldaltoota hiraarsaa jiraachuun himame.
Nuti daldaltoonni godina qeellam wallagaa marii bal’aa Adeemsisaa jirra,gibira humnaa olii kanas cimsinee balaaleffanna.
Waajira galiitis deemnee komii keenya dhiffannee jirra.kanaaf saamichi karaa gibiraa harka lafa jalaatin nutti dhufe kun nurraa haa dhaabbatu jechuun kan iyyatan daldaltoota Godina qeellam wallaaggaati.
Oduma wal fakkaatun goodinuma kanatti qondaaltonni OPDO kaabinoota godinichaa walitti qabuun basaastota qeerron biyyattii tarkaanfii irratti fudhatteef siidaa yaadannoo ijaarra jechuun marii jalqabuu maddeen keenya OMNtti himan.
Akka maddeen keenya gabaasanitti siidaa kana ijaaruf dabballoonni OPDO mataa isaanitiifuu walii galuu hin dandeenye,kun kana ta’ee Odoo jiruu ijaarsa siidaa kanaatiif hawaasnis mallaqa walitti qabuu qaba jechuun yaada yoomiyyuu hawaasa biratti fudhatama hin arganneen hawaasa burjaajessaa jiraachuunis raajii birooti.
Garuu hawaasni gootota keenya quuqama saba ofiitif lubbuu isaani dhabaniifuu yoom quuqamtanii siidaa yaadanno dhaabdaniifi nuti isin wajjiin gantootaafi basaastotaaf siidaa dhaabuu hin dhaqqabnu.kanaafis mallaqa keenya hin baasnu jechuun ejjennoo isaanii mul’isan!
Oduma wal qabateen Godina Horroo Guduruu,Wallaggaa Magaalaa Shaambuu keessatti daldaltoonni komii Daballii gibiraarraa qaban ibsatan.
Maddeen keenya akka fakkeenyatti nuu kaasun  mana qorichaa tokkoof gibira qarshii 75,000 kaffalchiisun, mana mukaa meeshaan mana itti hojetamuuf ammoo ka’umsa qarshii 100,000 itti tilmaamamu kaffalchiisun daldaltoota hedduu hulaa manneen daldalaa isaanii cufatanii akka taa’aniif dirqaa jira.
Kanaafuu dubbii gibiraa kana nu gama keenyan balaaleffachaa waan jirruuf hawaasni oromoo maraa fi sabaaf sablammoonni biyyattii hunduu cimsee dura dhaabbachuu akka qabu yaada keenya dabarfanneerra kan je’an jiraattota magaalaa Shaambuuti.

Latest News

To Top