Oduu

Duulli babaldhifannaa daangaa M/ Nannoo Somaalee cimee itti fufee jira.

Duulli babaldhifannaa daangaa mootummaa Naannoo somaaleen ummata Oromoo irratti jalqabe cimee itti fufee jira.
Ummatni Oromoo tarkaanfii babaldhifannaa qindeessummaa mootummaa woyyaaneefi raawwachiisummaa mootummoota Naannoo somaaleefi Oromiyaatiin ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormaniif deebii rasaasaa kennaa akka jiru jiraattotni harargee bahaa beeksisan.
Godina harrargee bahaa aanaa cinaaksanitti tarkaanfii mootummaan woyyaanee gandoota aanaa cinaaksan 7 mootummaa Naannoo somaalee jalatti akka bulan murteessuu woliin wolqabatee mormiin cimaan hawaasa naannichaa irraa isaan mudateera.
Mootummaan woyyaanee Gaaffii mirgaa hawaasni naannichaa kaasaniif karaa dimokiraatawaa ta’een mariisisanii deebii kennuu caalaa gaaffii hawaasaa rasaasaan ukkaamsuu filachuun  woraanni Agaazii naannawa somaalee maandheffatee  dhukaasa humna poolisii addaa naannoo somaalee  of dura qabuun Araddaa Hulluuqqaa  jedhamtutti  hawaasa irratti banaameen namni 10  battalumatti yoo du’an namootni 18 madaayuu jiraataan aanaa cinaaksan irraa nuti dubbifne OMNtti himeera.
Akka yaada jiraataa kanaatti ummatni aanaa cinaaksan araddaa Hulluuqqaa keessa  jiraatan guutumaan guuututti qe’eefi qabeenya isaanii irraa baqachuudhaan gaaratti kan galan yoo ta’u iddoo itti baqatan sanatti rakkoo beelaa roobaafi aduudhaan dararaa hedduu keessummeessaa jiraachuu dubbatan
Jiraattotni aanaa cinaaksan manguddoota biyyaa filachuun gara bulchiinsa aanaa cinaaksanitti erganis qaama isaan keessummeessu hin arganne. Bulchiinsi aanaa cinaaksan qaama araddootni aanaa cinaaksan bulchiinsa naannoo somaalee jala akka galtu hojjataa jiran keessaa tokko kan jedhe odeeffataan keenya kun manguddootni bulchiinsa aanichaa akka dubbisan filataman kun bulchiinsa fuuldura dhaabbachuun lafa teenyarratti duunee dhumanna malee lafa teenna Somaalee jala hin galchitan jechuun ijjannoo isaanii dhageessisaaniiru.
Haaluma wolfakkaatuun guyyaa kaleessaa  bulchaan aanaa Gursum duraaniifi bulchaan ammaa Obbo Abdishaa kan jedhamu akkasumas itti gaafatamaan bulchiinsaafi nageenyaa Obbo Amiin woliin ta’uun ummata aanaa Gursuma magaalaa Qoreetti wolitti qabuun Araddoota 6 tanaan dura aanaa gursum jalatti bulaa turan naannoo somaalee jalatti akka bultuuf kan mallatteesse obbo Lammaadha nuti womaa gochuu hin dandeenyu isin hardharraa jalqabdanii Naannoo Somaalee jalatti bultu jechuun ifaan ifatti hawaasatti yoo himan ummatni aanaa gursum Oromiyaanis nu barbaaduu baatu ofdandeenyee bullaa malee somaalee jalatti hin bullu jechuun mormii isaanii dhageessisaniiru.
Aanaa Mieso  aradaa gulufaa jedhamuuttiis humnii poolisii addaa naannoo somaalee ummataa oromoo qe’ee isaanittii dhufanii weeraara itti bananiinuun nama Oromoo tokko ajjeesuun nama 3 maddeessanniiru jechuun maddeen gabaasan.
Namoonni madaayan
1,Abdi aliyyii
2,Hussen Ahmed
3,Umer IBRO yoo ta’an namootni kunniin
Yeeroo amma kana hospital magaala ciroo keessaa kan argaman ta’uun gabaafameera.”
Mootummaan Naannoo Oromiyaa quuqamaa hawaasaa fakkaatee hawaasarratti ololuun qabsoo ummataa gufachiisuuf hojiin inni hojjataa jiru hubanneerra kan jedhan jiraattotni aanaalee cinaaksan, mi’eessoofi Gursum ummatni Oromoo  guutuu Oromiyaa irra jiru olola aangawoota OPDOn osoo hn gowwoomin qabsoo jalqabe cimsee itti fufuu qabaa jedhaniiru.

Latest News

To Top